สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารประกาศสหกรณ์ทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 8/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 7/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 6/2566 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 5/2566 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ฉบับที่ 3/ เรื่องโครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(สมทบ) กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี สฌ.สธ.ลพ2
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(สามัญ) กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี สฌ.สธ.ลพ2
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 2 เป็นกรณีพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 4/2566 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 -2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 26/2565 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 25/2565 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 24/2565 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เพิ่มเติม ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 23/2565 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 22/2565 เรื่อง การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ ATM เนื่องในวันออมแห่งชาติ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 21/2565 เรื่อง ปิดทำการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 20/2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 18/2565 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 - 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 19/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 17/2565 เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 16/2565 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 15/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 14/2565 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 13/2565 เรื่องการให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพักชำระต้นเงินกู้ ประเภทสามัญ

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน