ตารางแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
งาน ประเภท เลขครุภัณฑ์ ชื่อเครือง ผู้รับผิดชอบ
ประวัติการแจ้งซ่อม
แจ้งซ่อมใหม่
พัฒนาโดย ธนากร สืบจากติ๊บ