สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารประกาศสหกรณ์ทั้งหมด

ประกาศ ฉบับที่ 14 / 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน
ประกาศ ฉบับที่ 13 / 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสามัญ
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561
ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 เรื่องปิดทำการสหกรณ์ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึง วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
สสธท.ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ประกาศ ฉบับที่ 11 /2561 การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ ฉบับที่ 6 / 2561 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ / บำเหน็จรายเดือน
ประกาศ ฉบับที่ 5 /2561 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญ
ประกาศ ฉบับที่ 4/ 2561 เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง การซื้อหุ้นพิเศษ
ประกาศ สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
ประกาศฉบับที่1/2561 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล
ประกาศ ฉบับที่ 30 / 2560 การจัดพื้นที่ขายสินค้าสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ฯ
ประกาศ ฉบับที่ 28/ 2560 เรื่อง "บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560"
ประกาศ สอ.สธ.ลพ 191/ 2560 เรื่อง " ขอเชิญเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน"
ประกาศ ฉบับที่ 24/ 2560 เรื่อง " รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ "
ประกาศ ฉบับที่ 14 / 2560 เรื่อง "การยื่นกู้เงินสามัญ และเงินกู้พิเศษ"
ประกาศ ฉบับที่ 13 / 2560 เรื่อง "สิ้นสุดโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"
ประกาศ ฉบับที่ 8 / 2560 เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินกู้"
ประกาศ ฉบับที่ 7 / 2560 เรื่อง "การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 36 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด"
ประกาศ ฉบับที่ 5 / 2560 เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ"
ประกาศ ฉบับที่ 4 / 2560 เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยกเลิกฉบับที่ 3)"
เข้าสู่ระบบสมาชิก