สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารประกาศสหกรณ์ทั้งหมด

ประกาศ ฉบับที่ 24/ 2560 เรื่อง " รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ "
ประกาศ ฉบับที่ 14 / 2560 เรื่อง "การยื่นกู้เงินสามัญ และเงินกู้พิเศษ"
ประกาศ ฉบับที่ 13 / 2560 เรื่อง "สิ้นสุดโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"
ประกาศ ฉบับที่ 8 / 2560 เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินกู้"
ประกาศ ฉบับที่ 7 / 2560 เรื่อง "การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 36 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด"
ประกาศ ฉบับที่ 5 / 2560 เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ"
ประกาศ ฉบับที่ 4 / 2560 เรื่อง "อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยกเลิกฉบับที่ 3)"
เข้าสู่ระบบสมาชิก