สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (ดูรายละเอียดคลิกเลย)

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:55:41น.  8689

การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

           อนุสนธิ  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 38  ครั้งที่  3  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์ 2561    เห็นชอบให้ประกาศ   เรื่อง  “การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ “   ประจำปี   2561 

ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2561  ถึง  วันที่  31  สิงหาคม  2561   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการให้เงินกู้  ดังนี้

            1.   เป็นสมาชิกประเภทสามัญ  ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  1  ปี  ขึ้นไป

            2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกอายัดเงินปันผล

            3.   วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ  ห้า  ของเงินทุนเรือนหุ้น    ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2560

            4.   สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกผู้กู้หลังจากหักเงินค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

                   สาธารณสุขไทย  (สส.ธท)   และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

                   แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)   (กรณีเป็นสมาชิกของสมาคมทั้ง  2  แห่ง)

            5.   สหกรณ์ฯ จะหักเงินปันผลเพื่อชำระหนี้ต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

                   ในวันที่สหกรณ์ฯ  จ่ายเงินปันผล  ประจำปี  2561

 

1. ดาวน์โหลด คำขอและสัญญากู้เงินฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษกิจ (คลิกเลย)

2. ดูประกาศ การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ(คลิกเลย)

3. คำนวนกู้ปันผล (คลิกเลย)


เข้าสู่ระบบสมาชิก