สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

รางวัลและความภาคภูมิใจ


รางวัลประเภทบุคคล


2559

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น ประเภทเจ้าหน้าที่ นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559


2559

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรนางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ได้รับคัดเลือกเป็น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2559


2558

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยม นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558


2558

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่นสาขานักปฏิบัติการ นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558


2558

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่นสาขานักปฏิบัติการ นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน