สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ สาย 2ทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (สามัญ) กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 72 ปี (สฌ.สธ.ลพ.2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สาย2
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือแจ้งความประสงค์ สาย 2
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฌาปนกิจ (สมทบ) สาย 2
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฌาปนกิจ สาย 2
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสมทบ (อายุไม่เกิน 60 ปี)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสามัญ (อายุไม่เกิน 60 ปี)

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน