สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารแบบฟอร์ม สสธท.ทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร สสธท.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครสมาชิก สสธท. ประเภทสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครสมาชิก สสธท. ประเภทสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือแจ้งการโอนย้ายสมาชิก (สสธท.)แก้ไข
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือแจ้งการลาออก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- นามสกุล และที่อยู่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบตอบรับศูนย์ประสานงานและใบสมัครจนท.ศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน