สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารแบบฟอร์มสหกรณ์ทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกกรณีประสบภัย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสำคัญจ่ายสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบฟอร์ม ขอโอนย้ายสมาชิกภาพ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบฟอร์มคำร้องขอคัดสำเนาเอกสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุล
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ดอกเบี้ย 1% เล่มส้ม)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน คำขอกู้ฉุกเฉิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน คำขอเงินกู้พิเศษธนทรัพย์ (หุ้น)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้พิเศษธนทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือยินยอมให้หักหุ้นหนี้จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคารกรุงไทยATM
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ขอหนังสือรับรองหุ้น - หนี้ - เงินฝาก Statement ของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน สัญญาการชดใช้เงินแก่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบขอรับทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน คำขอกู้เงินสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือยินยอมให้หักเงินสวัสดิการ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับเพื่อชำระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(บุคคลในครอบครัว)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบบันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือคำยินยอม ของคู่สมรส

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน