สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารแบบฟอร์มสหกรณ์ทั้งหมด

ใบสำคัญจ่ายสหกรณ์
แบบบันทึกขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
แบบฟอร์ม ขอโอนย้ายสมาชิกภาพ
แบบฟอร์ม ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการพักชำระต้นเงินกู้สามัญ 2565
แบบฟอร์มคำร้องขอคัดสำเนาเอกสาร
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุล
แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเกื้อกูลอาวุโส
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ดอกเบี้ย 1% เล่มส้ม)
หนังสือขอย้ายหน่วยหักเงินรายเดือน
คำขอกู้ฉุกเฉิน
คำขอเงินกู้พิเศษธนทรัพย์ (หุ้น)
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้พิเศษธนทรัพย์
หนังสือยินยอมให้หักหุ้นหนี้จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคารกรุงไทยATM
ขอหนังสือรับรองหุ้น - หนี้ - เงินฝาก Statement ของสหกรณ์
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญ
สัญญาการชดใช้เงินแก่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
แบบขอรับทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก
คำขอกู้เงินสามัญ
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์
หนังสือยินยอมให้หักเงินสวัสดิการ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับเพื่อชำระหนี้
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(บุคคลในครอบครัว)
หนังสือรับรองของหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน