สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารแบบฟอร์มสหกรณ์ทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบบันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือคำยินยอม ของคู่สมรส
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือรับรองการมีภาระหนี้/ไม่มีภาระหนี้ต่อธนาคารออมสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน หนังสือขอตรวจสอบสิทธิ์การค้ำประกันเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน แบบฟอร์มคำขอทำสมุดคู่ฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ขอฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ/เพื่อบุตร/ATM
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน