สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ประวัติความเป็นมาสหกรณ์

โดย งานประชาสัมพันธ์/ไอที  อัพเดท วันที่ 3 ก.พ. 2564

              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศรับจดทะเบียนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ในท้องที่ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2519 และในปี 2524 โดยผู้ริเริ่มก่อตั้ง นายแพทย์อนันต์ ลาภสมทบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลำพูน ได้รวมกันเข้าชื่อจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เป็นประเภทออมทรัพย์ชนิดจำกัด ได้ดำเนินการขอจด ทะเบียนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 ชื่อว่า “ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ลำพูน จำกัด ” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ 11 / 2524 เลขหมาย ทะเบียนข้อบังคับที่ กพธ 11 / 2524 สำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด แรกเริ่มมีสมาชิกจำนวน 165 คน มีทุนดำเนินงานเมื่อแรกเริ่ม จำนวน 28,980.00 บาท (สองหมื่นแปดพัน เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยได้มาจากสมาชิก 165 คน ขอถือหุ้น 2,568 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น เงิน 25,680.00 บาท(สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 20 บาท(ยี่สิบบาทถ้วน) เป็นเงิน 3,300.00 บาท(สามพันสามร้อยบาท)รวมเป็นทุนเมื่อแรกตั้ง 28,980.00 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
             ในปี พ.ศ.2529 มีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ทำให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ไม่สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน ได้ต้องย้ายไปอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
              ในปี พ.ศ.2530 ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และการกลับมาครั้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ให้อาศัยบ้านพักที่อยู่อาศัยของข้าราชการ เป็นที่ทำการของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด


              ในปี พ.ศ.2545 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ และ ความภาคภูมิใจ คือได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค และได้เข้ารับพระราชทานโล่ รางวัลจากผู้แทนพระองค์
              กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูนจำกัดได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22 มีมติเห็นชอบให้นำเสนองบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานของสหกรณ์ฯ ต่อที่ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร สำนักงานในวงเงิน 1,499,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
              ในปี พ.ศ.2547 ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานในพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารเดิมไปที่ตั้งแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 263 / 1 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อรองรับการให้บริการให้แก่สมาชิก ให้แก่สมาชิกที่มีจำนวนมากขึ้น โดยกำหนดการจัดพิธีเปิด และทำบุญอาคารเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2547

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน