สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารประกาศสหกรณ์ทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 11/2567 เรื่องเงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (500,000 บาท สูงสุด 180 งวด )
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 9/2567 เรื่องเงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 6/2567 เรื่อง การซื้อหุ้นพิเศษเพื่อกู้เงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 5/2567 เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 4/2567 เรื่อง การรับฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ทุกประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 3/2567 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 2/2567 เรื่อง การยื่นกู้เงินสามัญ และ เงินกู้พิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 1/2567 เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ฉบับที่ 20/2566 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 19/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 รายการ และ พัดลมดูดอากาศ จำนวน 4 รายการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 18/2566 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 - 2568
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 17/2566 เรื่อง การควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบและยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้และเงินรับฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 12/2566 เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ราย และพัดลมดูดอากาศ จำนวน 4 รายการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2567 -2568
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567-2568
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 16/2566 เรื่องเงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 13/2566 เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.3 ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 3
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 10/2566 เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 9/2566 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 8/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 7/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน