สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

รางวัลและความภาคภูมิใจ


รางวัลประเภทบุคคล


2559

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น ประเภทเจ้าหน้าที่ นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559


2559

ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรนางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ได้รับคัดเลือกเป็น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2559


2558

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยม นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558


2558

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่นสาขานักปฏิบัติการ นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558


2558

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่นสาขานักปฏิบัติการ นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558

เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.30%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.30%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.30%
ฉุกเฉิน 6.30%
สามัญหุ้น 6.30%