สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โดย งานประชาสัมพันธ์/ไอที  อัพเดท วันที่ 3 พ.ย. 2563

วิสัยทัศน์ (Vision)
     “ เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศ ”
พันธกิจ (Mission)
     1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงิน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     3. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     4. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
     5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
     6. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและจิตอาสาเข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน