สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ สาย 2ทั้งหมด

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(สามัญ) กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี สฌ.สธ.ลพ2
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(สมทบ) กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี สฌ.สธ.ลพ2
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สาย2
หนังสือแจ้งความประสงค์ สาย 2
หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฌาปนกิจ (สมทบ) สาย 2
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฌาปนกิจ สาย 2
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสมทบ (อายุไม่เกิน 60 ปี)
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสามัญ (อายุไม่เกิน 60 ปี)

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน