สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ สาย 2ทั้งหมด

หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ สาย2
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสามัญ กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสมทบ กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฌาปนกิจ (สมทบ) สาย 2
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฌาปนกิจ สาย 2
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ สาย 2
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสมทบ (อายุไม่เกิน 60 ปี)
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสามัญ (อายุไม่เกิน 60 ปี)

เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.20%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.20%

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ