สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารแบบฟอร์มคำขอต่างๆทั้งหมด

ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. สามัญ
ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภท สมทบ
คำขอกู้เงินพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (ใบค้ำประกัน มารับได้ที่สหกรณ์)
แบบบันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
แบบบันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
คำขอและสัญญากู้เงินฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษกิจ
แบบขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
หนังสือคำยินยอม ของคู่สมรส
คำขอกู้เงินพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก(สามัญ)
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
หนังสือรับรองการมีภาระหนี้/ไม่มีภาระหนี้ต่อธนาคารออมสิน
ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
หนังสือขอตรวจสอบสิทธิ์การค้ำประกันเงินกู้
แบบฟอร์มคำขอทำสมุดคู่ฝาก
ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ขอฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ/เพื่อบุตร
ขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด(สามัญ)
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด(สมทบ)
ใบสมัครสมาชิก สสธท. (สามัญ)
เข้าสู่ระบบสมาชิก