สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารแบบฟอร์มสหกรณ์ทั้งหมด

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ดอกเบี้ย 1% เล่มส้ม)
หนังสือขอย้ายหน่วยหักเงินรายเดือน
คำขอกู้ฉุกเฉิน
คำขอเงินกู้พิเศษธนทรัพย์ (หุ้น)
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้พิเศษธนทรัพย์
หนังสือยินยอมให้หักหุ้นหนี้จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคารกรุงไทยATM
แบบฟอร์ม ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการพักชำระต้นเงินกู้สามัญ
ขอหนังสือรับรองหุ้น - หนี้ - เงินฝาก Statement ของสหกรณ์
หนังสือมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญ
สัญญาการชดใช้เงินแก่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
แบบขอรับทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก
คำขอกู้เงินสามัญ
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์
หนังสือยินยอมให้หักเงินสวัสดิการ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับเพื่อชำระหนี้
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(บุคคลในครอบครัว)
หนังสือรับรองของหน่วยงาน
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
แบบบันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
แบบขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
หนังสือคำยินยอม ของคู่สมรส
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์

เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.20%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.20%

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ