สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ติดต่อเรา

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน


การติดสหกรณ์ สมาชิกสามารถติดต่อได้ดังนี้

E- Mail : lpn560480@hotmail.com , lpnphcoop@gmail.com

ID Line : Lpnphco-op , CHAWEEWAN1177


ตำแหน่ง ชื่อ เบอร์ติดต่อ


ผู้จัดการ
ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ (น้อย) - 053 093656
- 053 093788 ต่อ 15
- 081 7649381
- 098 8853622
- 086 4303249
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเงิน สายสุนีย์ ราชฉวาง (อ๋อย) - 053 093788 ต่อ 11
- 086 4303249
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านบัญชี ประยูรศรี วันชัย (ยูร) - 053 093788 ต่อ 13
- 086 4303249


เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ดนยา จุมปามัญ (เดียร์) - 053 093788 ต่อ 12
- 086 4303249
ภรัณยา นันทะกูล (หวาน) - 086 4303249
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ธนากร สืบจากติ๊บ (ติ๊ก) - 086 4303249
เจ้าหน้าที่ธุรการ ปราณี จินะกาศ (หล้า) - 053 093788 ต่อ 14
- 086 4303249
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
263/1 หมู่ 1 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-093-788, 053-093-656
เว็บไซต์ : www.lpnphcoop.or.th