สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ฝ่ายจัดการ




นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ
ผู้จัดการสหกรณ์












นางสายสุนีย์ ราชฉวาง
จนท.อาวุโส ด้านการเงิน
นางประยูรศรี วันชัย
จนท.อาวุโส ด้านบัญชี












นางสาวดนยา จุมปามัญ
จนท. สินเชื่อ
นางสาวภรัณยา นันทะกูล
จนท. สินเชื่อ
นางปราณี จินะกาศ
จนท. ธุรการ
นายธนากร สืบจากติ๊บ
จนท. เทคโนโลยีสารสนเทศ