เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

ประกาศ ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร (ATM)
ประกาศ ฉบับที่ 13/2563 เรื่องวันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
ประกาศฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ ทางเศรษฐกิจเนื่องจากโรคระบาดโควิด - 19
ประกาศฉบับที่ 11/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
ประกาศฉบับที่ 10/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอสอบราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก
ประกาศ ฉบับที่ 6 / 2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศ ฉบับที่ 7 / 2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศฉบับที่ 5/2563 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
คาขอและหนังสือกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 (50,000) สาหรับสมาชิกสามัญ
คาขอและสัญญากู้เงินฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สาหรับสมาชิกสามัญ
คำขอกู้เงินสามัญ โครงการกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (200,000 บาท) สาหรับสมาชิกสามัญ
ประกาศฉบับที่ 4/2563 โครงการเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 2
ประกาศฉบับที่ 3/2563 โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศฉบับที่ 2 /2563 การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ขั้นตอนการยื่นกู้เงินประเภทสามัญ (แบบใหม่)

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

เลขบัญชีของสหกรณ์

สมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงิน หรือ ชำระหนี้ต่อสหกรณ์สามารถโอนเงินผ่าน
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย ลำพูน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด (สำหรับโอน) 511-1-17469-9

หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ หรือ เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์

เกณฑ์การถือหุ้น

เงินได้รายเดือน (บาท) ถือหุ้นอย่างน้อย (หุ้น) จำนวนเงิน (บาท)
ไม่เกิน 10,000 50 500
10,001 - 15,000 60 600
15,001 - 20,000 70 700
20,001 - 25,000 80 800
25,001 - 30,000 90 900
30,001 - 35,000 100 1000
35,001 - 40,000 110 1100
40,001 - 45,000 120 1200
45,001 - 50,000 130 1300
50,001 - 55,000 140 1400
55,001 – ขึ้นไป 150 1500

หมายเหตุ
1. สมาชิกที่ประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือน และไม่เกิน เดือนละ 50,000 บาท โดยแสดงความจำนง เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
2. เงินค่าหุ้นสมาชิกได้ชำระให้แก่สหกรณ์ สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ เป็นรายวัน

เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.30%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.30%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.30%
ฉุกเฉิน 6.30%
สามัญหุ้น 6.30%