สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

โครงการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 20 ม.ย. 2563 เวลา 15:46:15น.  852


     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน   จำกัด   กำหนดจัดฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ  ขึ้นในวัน พุธ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน  จำกัด ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ   ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ  และเทคนิควิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า   เพื่อจะได้นำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง


เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.20%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.20%

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ