สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

โครงการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 20 ม.ย. 2563 เวลา 15:46:15น.  50


     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน   จำกัด   กำหนดจัดฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ  ขึ้นในวัน พุธ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน  จำกัด ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ   ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ  และเทคนิควิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า   เพื่อจะได้นำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง


เข้าสู่ระบบสมาชิก