สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด มอบเงินสนับสนุนตามโครงการ สหกรณ์ร่วมใจสู้ภัยโควิต ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขลำพูน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางแพทย์

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 15:04:39น.  2716


            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด มอบเงินสนับสนุนตามโครงการ "สหกรณ์ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 " ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

            วันที่( 2 กรกฎาคม 2564) ที่ ห้องหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการมอบเงินสนับสนุนตามโครงการ "สหกรณ์ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 " สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด โดยมี นายสมาน พรวิเศษศิริกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ มี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 แห่ง ผู้แทนโรงพยาบาลอำเภอ 8 แห่ง เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

             นายสมาน พรวิเศษศิริกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้จัดทำโครงการ "สหกรณ์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 " เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยที่มีต่อสมาชิกสหกรณ์ ฯ ครอบครัวสมาชิก และประชาชนทั่วไป ตามหลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน โดยสนับสนุนเงินให้กับ หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดลำพูน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 แห่ง โรงพยาบาล 8 แห่ง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท ประกอบด้วย

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จำนวน 15,000 บาท
2. โรงพยาบาลลำพูน จำนวน 30,000 บาท
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 15,000 บาท
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จำนวน 10,000 บาท
5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา จำนวน 10,000 บาท
6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 10,000 บาท
7. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ จำนวน 10,000 บาท
8. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 10,000 บาท
9. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ จำนวน 10,000 บาท
10. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 10,000 บาท
11. โรงพยาบาลป่าซาง จำนวน 10,000 บาท
12. โรงพยาบาลแม่ทา จำนวน 10,000 บาท
13. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จำนวน 10,000 บาท
14.โรงพยาบาลลื้ จำนวน 10,000 บาท
15. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จำนวน 10,000 บาท
16.โรงพยาบาลบ้านธิ จำนวน 10,000 บาท
17. โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จำนวน 10,000 บาท


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน