สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 15:02:52น.  1098


              นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

              วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่นแยกตามประเภทที่กำหนดเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน และเป็นแบบอย่างแก่สถาบันเกษตรกรอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564/2565 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

               กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามแนวทางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นไว้ 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 และได้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 2. ประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด และ 3.ประเภทสหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด

บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน